TROW

Wydawnictwo TROW

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich jest zaangażowane merytoryczne i organizacyjne w rozwój czasopisma naukowego Geomatics, Landmanagement and Landscape (ISSN 2300-1496) od początku jego istnienia. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Geomatics, Landmanagement and Landscape

Celem czasopisma jest prezentacja, dyskusja i wymiana myśli naukowej w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, w tym geodezji — również geodezji rolnej — a także dziedzin związanych z nią w przestrzeni jak: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, kształtowanie i ochrona środowiska i krajobrazu, zarządzanie nieruchomościami.

Zeszyty ukazują się 4 razy w roku i zawierają wyłącznie anglojęzyczne, recenzowane, oryginalne artykuły naukowe. Jest to czasopismo o licencjach o otwartym dostępie, zdefiniowanym w Budapest Open Acces Initiative, oferujące pełne teksty wszystkich artykułów za pośrednictwem strony internetowej czasopisma: www.gll.urk.edu.pl — gdzie znajdą Państwo dalsze informacje o czasopiśmie. Wszystkie artykuły posiadają nr DOI. Artykuły są udostępniane zgodnie z licencją Creative Commons.

W Radzie Naukowej Czasopisma członkami są uznane autorytety nauki światowej z Polski, Chin, Niemiec, Austrii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Słowenii. Wice-przewodniczącym Rady Naukowej GLL jest prezes TROW — dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR.

Czasopismo GLL zyskuje coraz silniejszą pozycję wśród naukowców krajowych i międzynarodowych. Kolejne zeszyty prezentują niezmiennie wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Pod koniec 2015 roku, po dwóch latach działalności czasopismo zostało zaliczone do części B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej, uzyskując 6 pkt. W latach 2019-2020 czasopismo zostało objęte programem Wsparcia dla Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i otrzymało 20 pkt. W 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ponownie umieściło czasopismo GLL na liście czasopism naukowych utrzymując przyznane wcześniej 20 pkt. Czasopismo GLL jest też włączone do międzynarodowych baz naukowych (m.in. Index Copernicus, Arianta, BazTech, CEON, ICI Journals Master List, ERIH Plus, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar).
Zachęcamy wszystkich Członków naszego Towarzystwa do publikowania artykułów w — po części — naszym czasopiśmie!

Zarząd Główny TROW

GLL