TROW

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW) szanuje prywatność użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób mogą być zbierane i wykorzystane dane użytkowników oraz jak użytkownicy mogą chronić swoją prywatność.

 1. Korzystając ze strony internetowej www.trow.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2. Dane użytkowników gromadzone są tylko dobrowolnie — są to dane przekazywane poprzez formularze członkowskie.
 3. TROW nie zbiera danych poprzez tzw. ciasteczka (pliki cookie).
 4. Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
 5. Hosting serwisu zapewnia eHost.pl. Dostawca usług hostingowych dostarcza również narzędzi do obsługi plików dziennika serwera oraz baz danych, w których przechowywane są wybrane dane dostępowe zarejestrowanych użytkowników.
 6. TROW nie gromadzi danych statystycznych.
 7. Dane dostępowe nie są rejestrowane.
 8. Dane osobowe i kontaktowe uzyskane poprzez korespondencję z użytkownikami w żadnym przypadku nie są przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.
 9. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich edycji oraz usunięcia.
 10. Dbając o bezpieczeństwo danych użytkowników, dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć serwis przed nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza przed dostępem do zgromadzonych danych dostępowych i statystycznych. Dostęp administratorski do baz danych i usług wykorzystujących dane użytkowników i statystyczne mają jedynie osoby desygnowane do obsługi tych usług.
 11. W serwisie znajdują się odnośniki do serwisów zewnętrznych. Zamieszczamy je w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do szczegółowych danych na dany temat. Nie bierzemy przy tym odpowiedzialności za ich politykę prywatności i sposób jej realizacji.

§ 1 Definicje

Administrator — Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 253c, 30-149 Kraków.

Dane osobowe — wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis — serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem trow@trow.pl

Użytkownik — każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne
TROW jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań statutowych. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 24-36 RODO.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
1. adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa i adres instytucji, ew. numer telefonu,
2. formularz członkowski: imię i nazwisko, e-mail, nazwa i adres instytucji.

Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik powinien we własnym zakresie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych, w szczególności udostępnienie adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

§4 Pliki cookies

Administrator nie gromadzi danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

§5 Cele przetwarzania danych osobowych

Podjęcie działań niezbędnych do realizacji działań statutowych oraz wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO.

§6 Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, do momentu ew. złożenia przez Państwa rezygnacji z członkostwa, a w przypadku gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie — do czasu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania od Administratora usunięcia danych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

§7 Odbiorcy danych

W związku z realizacją działań statutowych TROW dane osobowe nie są i nie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§8 Bezpieczeństwo ochrony danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny — zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby uprawnione ze względu na wykonywane przez nie zadania.

§9 Czas obowiązywania Polityki Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i będzie w razie potrzeby aktualizowana.

§10 Dane kontaktowe

W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: trow@trow.pl