Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Uwagi do projektu ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich
5 września 2016
Zarząd TROW przekazał uwagi do przekazanego do konsultacji publicznych projektu ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na wstępie stwierdzono, iż przekazany do konsultacji projekt ustawy nie zawiera zapisów dotyczących urządzania obszarów wiejskich, a więc działań mających na celu stworzenie przestrzennych i infrastrukturalnych podstaw rozwoju oraz likwidację wielu problemów, w tym:
  • Postępująca utrata dużych areałów gruntów rolnych w skutek odłogowania, sukcesji leśnej, co wynika w dużej mierze z braków w zakresie dróg rolniczych i melioracji, które należy realizować w ramach prac urządzeniowych, ale też brakiem zainteresowania produkcją rolną na niektórych obszarach.
  • Odpływ ludności ze wsi — głównie młodej. Dzięki wprowadzaniu metodyki partycypacji społecznej w ramach postępowań urządzeniowych został by wzmocniony kapitał społeczny/ludzki i przywiązanie do własnej wsi.
  • Dramatyczne wręcz zaniedbania w zakresie stanu i pokrycia terenów rolnych przez infrastrukturę melioracji szczegółowych i zabiegi przeciwerozyjne.
  • Przy obecnej skali zaniedbań w zakresie infrastruktury terenów rolnych, powyższe winno być realizowane równolegle do budowy/rozbudowy dróg rolniczych w ramach postępowań urządzeniowych.
  • Postępowania scaleniowe winny być kanwą dla postępowań urządzeniowych, integrujących tematy wodne (melioracje + mała retencja) oraz odnowę wsi.
  • Odnowa wsi jest ważna, gdyż poprawia radykalnie "siłę przyciągania" dla inwestorów, agroturystów, innych oraz "siłę zatrzymania" dla — głównie młodej społeczności lokalnej.

Postępowania dla urządzania obszarów wiejskich są ważne, gdyż — jak wynika z powyższego — racjonalizują rozwój uwzględniając w pełni aspekty strukturalne, przestrzenne i społeczne. Jednoznacznie dowodzi tego przekazany Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w lutym br. operat z projektu zrealizowanego w Strzelcach Wielkich.

Niezależnie od powyższego, treści te powinny stanowić istotny element będącego na ukończeniu "Paktu dla obszarów wiejskich". Należy też możliwie szybko przystąpić do prac nad "Ustawą o urządzaniu obszarów wiejskich".

Uwzględniając powyższe zaproponowano następujące zmiany i uzupełnienia w projekcie ustawy:

W art. 10., ust 1., pkt 1) powinien być zapis rozszerzony o "według reguł zawartych w (proponowanej) Ustawie o urządzaniu obszarów wiejskich".

Art. 5., ust. 5., pkt 1) powinien brzmieć następująco: "posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub wyższy".

Art. 5., ust. 5., pkt 6) powinien brzmieć: "posiada wykształcenie wyższe i pełną wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez Agencję".

Art. 6., ust. 3. po słowie "Agencji" dodać: "na wniosek Dyrektora Generalnego".

Zmieniona treść powyższych punktów czyni je spójnymi, przyczyniając się do możliwości lepszego wykonywania zadań.

Art. 10., ust 1, pkt 7) winien posiadać zapis o rozszerzonym zakresie, tj.: "wnioskowanie wykonania prac urządzeniowo-rolnych w związku z (proponowaną) Ustawą o urządzaniu obszarów wiejskich".

Art. 10., ust 1., pkt 8) winien posiadać zapis rozszerzony, tj. po wyrazach "Skarbu Państwa" dopisać "rodzinnych". Wskazanym jest, by gospodarstwa organizować w procesie urządzeniowym.

W art. 10., ust. 1., pkt. 20) i 21) zawarty jest zapis o wsparciu finansowym spożycia mleka w szkołach i przedszkolach. Zapis ten wymaga rozszerzenia o wsparcie spożycia w tych placówkach innych produktów rolniczych, jak np. owoców.

W art. 10., ust. 1 pkt. 11) — 13) projektu Ustawy zawarta jest informacja o procesie monitorowania: produkcji biogazu rolniczego, biokomponentów do paliw ciekłych i biogazu rolniczego. Brakuje natomiast informacji o monitorowaniu innych źródeł energii odnawialnej, jak biomasy produkowanej na użytkach rolnych, energii słonecznej czy wodnej.

W projekcie Ustawy — w art. 10., ust. 1. powinien być zawarty zapis ogólny "Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyska wsparcie merytoryczne działalności ze strony instytutów badawczych w formie wyników badań naukowych oraz pilotażowo-wdrożeniowych", z ewentualnym rozwinięciem informacji w tej lub innej części opiniowanej ustawy.

Projekt ustawy