Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne — wspomnienie
15 lipca 2016
W nocy z 14 na 15 lipca 2016 r., w wieku 59 lat zmarł nagle Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne — prezydent Niemieckiego Towarzystwa Geodezji, Geoinformacji i Zarządzania Terenami (Landmanagement) e.V. Zapamiętamy go jako człowieka skromnego, życzliwego, otwartego i optymistyczne patrzącego w przyszłość.

Prof. Thöne urodził się w 1956 roku w północnych Niemczech. Studia Geodezji i Miernictwa ukończył na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie w 1982 r. Dwuletni staż dla pracowników administracji publicznej ukończył w Dolnej Saksonii w 1984 r. Następnie podjął pracę tamże jako geodeta-projektant, prowadząc postępowania urządzeniowe łączące scalenia gruntów, odnowę wsi i ochronę przyrody. Odpowiadał też za promocję publiczną działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (1984-1990). Od 1990 roku objął stanowisko kierownika referatu Zarządzania Terenami w Federalnym Ministerstwie Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa w Bonn (później w Berlinie). W tzw. "gorącej" fazie zjednoczenia Republiki Federalnej Niemiec odpowiadał m.in. za kształtowanie ram prawnych i technicznych restrukturyzacji prywatnego systemu własności na obszarze byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne

Od lewej: dr hab. inż. Jacek Pijanowski, Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne, prof. dr. hab. inż. Franciszek Woch

W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjnych na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Po doktoracie zaangażował się bardzo aktywnie w budowę nowoczesnej administracji geodezyjnej odpowiedzialnej za urządzanie obszarów wiejskich we wschodnich krajach związkowych RFN. Z tego też m.in. powodu objął w 1998 roku stanowisko dyrektora wydziału ds. rozwoju obszarów wiejskich (zwierzchnik całej administracji urządzeniowej) w Ministerstwie Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Środowiska (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa) Turyngii.

Był mocno zaangażowany w kształcenie kadry geodetów-urządzeniowców jako profesor w Katedrze Zarządzania Terenami Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Był też wykładowcą międzynarodowych studiów II. stopnia "Zarządzania terenami i własność ziemi" na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. Był autorem lub współautorem ok. 60 publikacji.

Od czasów studenckich był miłośnikiem Krakowa. W 2007 roku z inicjatywy obecnego prezesa Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczął intensywną współpracę z Turyngii z Małopolską, dotyczącą geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich. W ramach tej współpracy odbyły się liczne konferencje i seminaria międzynarodowe oraz wzajemne wizyty studialne, następowała wymiana kadry oraz zrealizowano w latach 2011-2012 modelowy projekt pn. "Doskonalenie działań administracji regionalnej odpowiedzialnej za scalenia gruntów w Małopolsce".


Opracował Jacek M. Pijanowski