Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
O zmianach w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich
13 czerwca 2016
Na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi — Krzysztofa Jurgiela, prezes TROW — dr hab. Jacek M. Pijanowski wziął udział w seminarium pn.  Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich — potrzeby zmian , prezentując referat pt.  Wybrane aspekty kształtowania struktury przestrzennej obszarów wiejskich . Seminarium odbyło się w gmachu MRiRW w dniu 13 czerwca 2016 r.

W ramach seminarium miejsce miała debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Środowiska, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, prawników, samorządowców oraz ekspertów dotycząca koniecznych zmian w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wyniki seminarium będą miały też wpływ na określenie zmian legislacyjnych dotyczących kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, co ma istotne znaczenie z punku widzenia zakładanych celów i zadań do realizacji przez MRiRW w latach 2015-2019, a w szczególności celów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

W swoim wystąpieniu prezes TROW zaakcentował niedocenianą w naszym kraju rolę planów urządzeniowo-rolnych, które pozwalają na rozpoznanie aktualnego stanu zagospodarowania gruntów, zagrożeń naturalnych, zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i innych. Wskazał również na konieczność szerszej realizacji scaleń i podziałów nieruchomości oraz scaleń i wymian gruntów, co miało by na celu właściwą realizację celów planistycznych w powiązaniu z wdrażaniem instrumentów rozwoju obszarów wiejskich — w tym również odnowy wsi, rozumianej jako proces integracji i aktywizacji społeczności lokalnych.

Prezentacja — [pobierz]


O zmianach w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich
Fot. S. Cyrankiewicz-Gortyńska

O zmianach w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich

O zmianach w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich
Fot. MRiRW