Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich  »  Strona główna
wstecz  dalej
Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich
20-22 czerwca 2016
W dniach 20-22 czerwca 2016 r. odbyła się XX jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Nowe Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Obszarów Wiejskich", której tematem przewodnim był: Rozwój obszarów wiejskich — stan obecny i perspektywy. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie — Katedrę Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie oraz Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konferencję swoim honorowym patronatem objęli: Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. W ramach trzydniowej konferencji, w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 odbyły się sesje referatowe prowadzone m.in. przez członków założycieli Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich — prof. dr hab. Zofię Więckowicz, prof. dr hab. Andrzeja Hopfera, prof. dr hab. Wojciecha Wilkowskiego, prof. dr hab. Heronima Olenderka, mgr Gustawa Kortę, mgr Stanisława Talerzowskiego, prof. dr hab. Franciszka Wocha, dr hab. Katarzynę Sobolewską Mikulską, prof. PW, dr Ludmiłę Pietrzak, dr hab. Jacka Pijanowskiego. Naukową atmosferę sesji referatowej oddaje dokumentacja zdjęciowa.

Pierwszy dzień pracowitych obrad rozpoczęły referaty wprowadzające:

 1. Pakt dla obszarów wiejskich w świetle krajowych dokumentów strategicznych [pobierz]
 2. Wybrane myśli z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości funkcjonowania obszarów wiejskich [pobierz]
 3. Działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — PIB w Puławach w zakresie wspierania obszarów wiejskich
 4. Rozwój obszarów wiejskich woj. lubelskiego — stan obecny i perspektywy

Kolejne sesje referatowe nosiły tytuły:

ROLA PARTYCYPACJI SPOŁECZNYCH I PROCESÓW ODDOLNYCH W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 1. Problematyka identyfikacji obszarów przeznaczonych do objęcia postępowaniami scaleniowymi w przypadku realizacji inwestycji liniowych na przykładzie woj. małopolskiego [pobierz]
 2. Rola partycypacji społecznej w przedsięwzięciach dla rozwoju obszarów wiejskich w Bawarii; spostrzeżenia ze Strzelec Wielkich w woj. małopolskim [pobierz]
 3. Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich a przemiany społeczno-gospodarcze polskiej wsi [pobierz]
 4. Scalenie gruntów zrównoważonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich
 5. Wielofunkcyjny rozwój obszarów problemowych rolnictwa (OPR) — potrzeba i szansa na racjonalne zagospodarowanie [pobierz]
UWARUNKOWANIA EKOLOGICZNE I PRAWNE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 1. Ocena zmian środowiska rolniczego obszarów wiejskich w Polsce pod wpływem wybranych działań Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
 2. Wiejskie parki zabytkowe małym, ale ważnym elementem w rozwoju obszarów wiejskich [pobierz]
 3. Ocena wskaźnikowa skutków środowiskowych powodowanych procesem suburbanizacji [pobierz]
 4. Decyzje planistyczne w terenach osuwiskowych powiatu tatrzańskiego
 5. Rola dziedzictwa krajobrazowego w zintegrowanym rozwoju obszarów wiejskich w kontekście zapisów ustawy krajobrazowej
KOMPLEKSOWE SCALANIE GRUNTÓW — ASPEKT PRAWNY, ORGANIZACYJNY I GOSPODARCZY
 1. Doświadczenia Małopolski w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
 2. Potrzeba czynnego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
 3. Realizacja innowacji rolniczych na obszarach wiejskich na przykładzie scaleń gruntów — analiza ilościowa
 4. Prognozowany efekt scalania gruntów gospodarstw rolnych spowodowany zmniejszeniem liczby pól użytku zielonego [pobierz]
 5. Ocena postrzegania i zadowolenia właścicieli gruntów ze scaleń w terenach zagrożonych erozją [pobierz]
 6. Ocena zmian przestrzeni wiejskiej w obrębach wymagających prac urządzeniowo-rolnych [pobierz]
 7. Ocena efektywności prac scaleniowych na przykładzie Koźlic
ZAGADNIENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PROCESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 1. Propozycja modyfikacji typologii podziału przestrzeni wiejskiej opartej na standardzie OECD i Eurostatu [pobierz]
 2. Kierunek zmian prawnych w stosunku do obszarów wiejskich [pobierz]
 3. Analiza techniczna urządzania sieci dróg rolniczych w procesie scaleniowym na przykładzie wybranych obiektów Lubelszczyzny [pobierz]
 4. Konkurencyjność powiatów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym [pobierz]
 5. Nawodnienia na obszarach wiejskich: szanse, zagrożenia i wyzwania
 6. Konwersja użytków rolnych na cele nierolnicze a bioróżnorodność gleb — zagrożenia dla polskiego rolnictwa
 7. Modelowanie przebiegu inwestycji liniowych z wykorzystaniem metody oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne
 8. Dynamika zmian warunków społeczno-gospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach 2010-2014 [pobierz]
 9. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich [pobierz]

Sesje referatowe uzupełniały sesje posterowe prowadzone w przerwach obrad.


W drugim dniu obrad odbyły się sesje terenowe prowadzone przez prof. dr hab. Franciszka Wocha, dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego, Tadeusza Handora oraz mgr Bartosza Czecha. Sesje terenowe przybliżały obiekty scaleniowe zrealizowane w woj. lubelskim. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzanie obiektów, na których zrealizowano działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na trasach:

 1. Lublin — Urszulin-Załucze (Muzeum Poleskiego Parku Narodowego, hydrofitowa oczyszczalnia ścieków) — Andrzejów-Wincencin-Kulczyn-Ujazdów (obiekty scaleniowe) — Hańsk (odnowa wsi i infrastruktura techniczna) — Okuninka (Jezioro Białe) — Włodawa (odrestaurowane zabytki trzech kultur) — Fajsławice — Lublin.
 2. Lublin — Wola Żulińska-Hruszów-Marynin-Siedliszki (obiekty scaleniowe) — Rejowiec (odnowa wsi i infrastruktura techniczna) — Zamość — Zwierzyniec (Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego, hydrofitowa oczyszczalnia ścieków) — Gorajec-Latyczyn (obiekty scalane) — Nielisz (1000 hektarowy zalew) — Fajsławice — Lublin.

Sesje referatowe, terenowe oraz posterowe kończyły interesujące dyskusje. Powołana w czasie obrad konferencji Komisja Wnioskowa zapisała główne przesłanki płynące z prowadzonych dyskusji i wygłoszonych referatów, głównie dotyczące postulowanych zmian legislacyjnych lub usprawnień prac urządzeniowo-rolnych. Zostały one przekazane na ręce Ministra Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela.