XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

XLV Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

W dniach 25-26 listopada 2021 roku, już po raz drugi Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uni-wersytetu Rolniczego zorganizował Ogólnopolskie Seminarium Podsumowujące Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Jest to prestiżowe wydarzenie zainicjowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP).

Seminarium to stanowi ważny element promocji prac scaleniowych w Polsce oraz daje możliwość wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie najlepszych praktyk zdobytych przy opracowaniu projektów scaleń gruntów. W seminarium udział wzięło około 100 uczestników, zaś ob-rady miały miejsce w podkrakowskiej Wieliczce.

Tegoroczne seminarium otworzyło wystąpienie pani Lidii Kostańskiej – dyrektor Departamentu Nie-ruchomości MRiRW, która odczytała też list skierowany do Uczestników Seminarium od Wicepremiera oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pana Henryka Kowalczyka. Świadczy to o dużym znaczeniu prac scaleniowych dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Jacek_Pijanowskiprof. Jacek Pijanowski

Następnie głos zabrali: pani Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan prof. Leszek Książek – Dziekan WIŚiG UR w Krakowie oraz pan Jerzy Kozłowski – Przewodniczący Sekcji Geodezji Rolnej i Leśnej SGP. Seminarium prowadził pan prof. Jacek Pijanowski z UR w Krakowie, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich (TROW) oraz główny organizator wydarzenia.

W pierwszej części seminarium odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Kon-kursu przez pana Roberta Kowalczyka – Naczelnika Wydziału Geodezji i Klasyfikacji Gruntów w Departamencie Nieruchomości MRiRW.
W ramach seminarium odbyły się 3 sesje plenarne, podczas których autorzy z MRiRW, UR w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Biur Geodezji i Terenów Rolnych przedstawili 17 referatów. W ostatniej części merytorycznej seminarium odbyła się moderowana dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej szczebla wo-jewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Na zakończenie seminarium odbyła się dyskusja oraz podsumowanie obrad.
Seminarium było jak co roku okazją do wielu interesujących rozmów kuluarowych, wymiany do-świadczeń oraz ustaleń dotyczących współpracy nauki i praktyki geodezyjnej.

Program seminarium
Pismo Wicepremier Minister Henryk Kowalczyk

loga