Spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich przy MRiRW

Spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich przy MRiRW

Spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich przy MRiRW

stan-prac

W dniu 23 lipca 2021 r. na zaproszenie Pani Anny Gembickiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie Zespołu wspierającego prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021-2027. Członkiem zespołu jest prezes TROW – dr hab. Jacek M. Pijanowski, prof. UR.

Część planarną otworzył referat Pani Joanny Gierulskiej – Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW, która przedstawiła stan prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie instytucji Unii Europejskiej. Pan Bogdan Pomianek – Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW zaprezentował zalecenia Komisji Europejskiej do Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 la Polski. Następnie przedstawiciele poszczególnych Departamentów Ministerstwa przedstawili komponenty Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, będącego w ostatniej fazie opracowania. Po dyskusji swoje wystąpienie dotyczące demarkacji pomiędzy Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027, a Krajowym Planem Odbudowy przedstawiła Pani Wanda Klepacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW.

Agenda spotkania