Spotkanie ws. instrukcji scaleniowej

Spotkanie ws. instrukcji scaleniowej

Spotkanie ws. instrukcji scaleniowej

W dniu 12 marca 2021 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań dotyczących aktualizacji Instrukcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. scaleń gruntów. Konieczność zmian w instrukcji wynika m.in. z nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Ponadto w ostatnich latach zaszły istotne zmiany w praktyce realizacji prac scaleniowych, jak np. ich informatyzacja oraz rozszerzenie zakresu zadań publicznych realizowanych w tym postępowaniu (głównie przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez zwiększenie retencji i działania przeciwpowodziowe, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu).

scalenia
scalenia
scalenia