Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych

Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych

Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych

Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR – Prezes TROW jest koordynatorem operacji pt. „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych w Polsce” finansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
Celem operacji jest określenie wymiernego wkładu prac urządzeniowo-rolnych – w tym głównie scaleń gruntów – w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich w Polsce oraz opracowanie wniosków i rekomendacji w tym zakresie.
Badania naukowe w ramach operacji prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wyniki operacji skierowane są kadry kierowniczej i przedstawicieli podmiotów, które powinny być zaangażowane w różnym stopniu i zakresie w prace urządzeniowo-rolne (scalenia gruntów) we wszystkich województwach, tj.:

  • Wojewódzkie Biura Geodezji i Terenów Rolnych,
  • Urzędy Wojewódzkie (departamenty/wydziały merytoryczne),
  • Urzędy Marszałkowskie (departamenty/wydziały merytoryczne),
  • Starostwa powiatowe,
  • Oddziały Terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz podległe im Zarządy Zlewni i Nadzory Wodne – funkcjonujące w ramach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
  • Oddziały Terenowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Ponadto grupę docelową stanowią gminy (i ich mieszkańcy/rolnicy), na terenie których nie realizowano dotychczas scaleń gruntów.

Na stronie internetowej: prace_urzadzeniowo-rolne.urk.edu.pl dostępne są dwie pierwsze ekspertyzy powstałe w ramach operacji, oraz inne informacje.