Członek Zarządu Głównego TROW powołany przez Ministra do Zespołu ds. Infrastruktury Obszarów Wiejskich

Członek Zarządu Głównego TROW powołany przez Ministra do Zespołu ds. Infrastruktury Obszarów Wiejskich

Członek Zarządu Głównego TROW powołany przez Ministra do Zespołu ds. Infrastruktury Obszarów Wiejskich

Dr inż. Jan Jadczyszyn powołany został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Zespołu Infrastruktury Obszarów Wiejskich. Przedmiotem prac tego gremium jest ocena istniejącego stanu oraz potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej polskiej wsi: wodociągowo-kanalizacyjnej, drogowej, energetycznej, gazowej i internetowej oraz infrastruktury społecznej, związanej z edukacją, służbą zdrowia oraz rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

infrastruktura

Zmiany infrastrukturalne na obszarach wiejskich analizowane są w kontekście zachodzących procesów społecznych, w więc wyludniania się obszarów typowo rolniczych i wzrostu zaludnienia w strefach oddziaływania aglomeracji wiejskich oraz wzrostu znaczenia pozarolniczych funkcji wsi.
W wyniku debat przeprowadzonych na pięciu posiedzeniach Zespołu sformułowano 35 rekomendacji dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie:
• gospodarki wodno-ściekowej,
• infrastruktury drogowej,
• zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz ziemny,
• planowania przestrzennego,
• edukacji szkolnej i przedszkoli,
• usług zdrowotnych.