Członek Zarządu Głównego TROW powołany przez Ministra do Zespołu ds. Infrastruktury Obszarów Wiejskich

Dr inż. Jan Jadczyszyn powołany został przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Zespołu Infrastruktury Obszarów Wiejskich. Przedmiotem prac tego gremium jest ocena istniejącego stanu oraz potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej polskiej wsi: wodociągowo-kanalizacyjnej, drogowej, energetycznej, gazowej i internetowej oraz infrastruktury społecznej, związanej z edukacją, służbą zdrowia oraz rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

infrastruktura

Zmiany infrastrukturalne na obszarach wiejskich analizowane są w kontekście zachodzących procesów społecznych, w więc wyludniania się obszarów typowo rolniczych i wzrostu zaludnienia w strefach oddziaływania aglomeracji wiejskich oraz wzrostu znaczenia pozarolniczych funkcji wsi.
W wyniku debat przeprowadzonych na pięciu posiedzeniach Zespołu sformułowano 35 rekomendacji dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie:
• gospodarki wodno-ściekowej,
• infrastruktury drogowej,
• zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz ziemny,
• planowania przestrzennego,
• edukacji szkolnej i przedszkoli,
• usług zdrowotnych.